DYNACOLL

DYNACOLL® Terra

生物基聚酯多元醇


赢创所提供的DYNACOLL® Terra系列产品是由可再生原材料所制备的聚酯多元醇。


这些生物基聚酯含有30到100ppw的可再生单体。根据我们的DYNACOLL® 7000产品系列,开发出一系列用于湿固化PUR热熔胶的中分子量的共聚聚酯,它们分为三个基本系列:
- 无定形的

- 液体的

- 结晶的
DYNACOLL® Terra生物基聚酯通常提供25或30kg及190或200kg钢桶包装。

您将获得的益处

- 使用绿色成分对资源效率做出贡献
- 使RHM配方中聚酯分子的结合成为可能

- 可用于配方的产品具有多种不同性能

- 可获得平衡且功能多样的粘结性能

- 为新性能的实现提供可能

TDS

产品                                                                TDS下载

DYNACOLL® Terra EP 480.01                              下载